RAMIX
Trüki
       Majandustarkvara RAMIX

  Täisintegreeritud, originaalse lahendusega, avatud ja
paindlik multiplatvormiline tarkvarasüsteem, mis

  - sisaldab üle 20 dokumendivormi ja ligi 200 aruannet
   sh. kõik maksuametile esitatavad deklaratsioonid
  - võimaldab töötada ilma perioode ja aastaid sulgemata
  - lubab kasutada kõigi lõpetatud perioodide ja aastate
   andmeid
  - on sõltumatu kontoplaanist
  - sobib eriti hästi tootmis- ja kaubandusfirmadele
  - on kasutusel väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes
   paljudel erinevatel tegevusaladel
  - välistab vead konteerimisel
  - ei eelda kasutajalt raamatupidaja kvalifikatsiooni
  - toetab mitmedimensionaalset ja erinevate hierarhia
   (detailsus) tasemetega aruandlust
  - võimaldab teha head ärianalüüsi
  - vastab kohalikele seadustele ja raamatupidamise heale
   tavale
  - hoolitseb ise turvakoopiate moodustamise ning andmete
   korrashoiu eest
  - ühendab kõik komponendid omavahel reaalajas töötavaks
   tervikuks
  - töötab kõigis enamkasutatavates töökeskkondades olles
   sõltumatu konkreetsest võrgutarkvarast
  - on komplekteeritav allsüsteemidega ja moodulitega ning
   juurdetellitavate lisamoodulitega.

Neljatasemeline raamatupidamine koosneb sünteetilisest ja
analüütilisest arvestusest erinevatel kontodel kuupäevade,
dokumentide, klientide, objektide, allüksuste ning tulu- ja
kululiikide lõikes.

  1. Aruanded

    - käiberaamat
    - kontoraamat
    - kliendi- ja objektiraamat
    - tulu- ja kululiigid
    - käibed kontodel kuupäevade, operatsioonide, klien-
     tide, objektide, allüksuste ja kasutajate lõikes

  2. Muud

    - mitmetasemelised (drill down) aruanded ja dokumen-
     divormid
    - aruanded sisaldavad sorteerimise ja täisteksti-
     otsingu funktsionaalsust
    - päevatäpsusega kirjeldatav aruandeperiood
    - aruandefilter võimaldab määrata 20 erinevat tingi-
     must ja teisenduskursi
    - dokumentide ja aruannete e-kirjaga saatmise ning
     erinevatesse (PDF, HTM, DOC, XLS)  vormingutesse
     teisendamise funktsionaalsus
    - sisaldab 8 loogilist töökohta
    - võimaldab töötada samaaegselt kuni 25 erineval ka-
     sutajal
    - lubab pidada mitme firma raamatupidamist ning töö-
     tada kõigi lõpetatud perioodide ja/või aastate
     andmetega
    - oskab muuta õigeks kõik jooksva aasta sünteetili-
     sed ja analüütilised algseisud pärast muudatusi
     lõpetatud aasta andmetes
    - ei eelda analüütilise arvestuse saamiseks allkon-
     tode kasutamist