RAMIX
Trüki
           Varad

  Kõigi materiaalsete väärtuste koguseline, hinnaline ja
summaline arvestus erinevatel kontodel allüksuste ja/või
gruppide lõikes. Sisaldab ühte laokontot igale materiaalse
väärtuse tüübile.

  1. Dokumendid

    - amortisatsiooni akt
    - laoleht
    - mahakandmise akt
    - inventuuri leht

  2. Registrid

    - objekti- ja laokontod
    - põhi- ja väikevahendid
    - kaubad, materjalid ja muud varad
    - grupid ja teemad (peagrupid)
    - allüksused ja laod

  3. Aruanded

    - põhi- ja väikevahendid
    - kaupade liikumine, ost-müük ja rentaablus
    - materjalide liikumine ja rentaablus
    - kaupade hinnakiri
    - kaupade tasuvuse koond ja kasumlikkus
    - kaupade laopäeva jääkseis
    - lõppevad ja seisvad kaubad
    - inventuuri nimekiri ja vahed

  4. Automaatarvestused

    - põhivahendite kulumi arvestamine
    - väikevahendite kulumi arvestamine
    - kaupade realiseerimiskulude arvestamine
    - materjalide realiseerimiskulude arvestamine
    - objektide inventuuritulemuste moodustamine
    - objektikulude jaotamine tulevastele perioodidele

  4. Muud

    - kaupade ja materjalide kuludesse kandmine toimub
     kas kaalutud keskmise ostuhinna, viimase ostuhinna
     või FIFO meetodil
    - kulude allüksustele ja/või toodetele jaotamise
     võimalus
    - juurdetellitav konteeringute juhtimise liides
    - juurdetellitav dokumentide sisutrüki liides