RAMIX
Trüki
           Maksud

  Kõigi ettevõtte maksude arvestus erinevatel kontodel
koos esitatavate deklaratsioonidega. Eeldab allsüsteemi PEA-
RAAMAT olemasolu.

  1. Registrid

    - deklaratsioonide kirjeldused, vormid ja osad
    - kontod ja operatsioonid (tulu- ja kululiigid)

  2. Aruanded

    - tuludeklaratsioon
    - käibedeklaratsioon
    - kauba ühendusesisene käive
    - sotsiaalmaksu arvestuse andmik
    - haigekassa maksu arvestuse andmik
    - maksudeklaratsioon
    - maksud, tulud, kulud ja kasum kuude lõikes
    - kirjeldatav kontode vorm
    - kirjeldatav operatsioonide vorm

  3. Muud

    - häälestatavad maksumäärad
    - automaatne käibe-, sotsiaal-, haigekassa- ja kasu-
     mimaksu arvestamine koos konteeringutega pearaama-
     tusse