RAMIX
Trüki
           Palk

  Täisautomaatne palgaarvestus töötajate, allüksuste, lin-
nade, tasu- ja kinnipidamisliikide lõikes. Ei eelda kasuta-
jalt raamatupidaja teadmisi ja välistab vead konteerimisel.
Eeldab allsüsteemi ARVELDUSED olemasolu.

  1. Dokumendid

    - töötaja palgaleht
    - töögraafik
    - tükitöö arvestusleht *
    - personalikaart

  2. Registrid

    - töötajad
    - ametid, linnad, pangad ja osakonnad
    - tasu- ja kinnipidamisliigid
    - püsitariifid
    - tükitöö püsihinded *
    - puudumised
    - allüksused ja tooted

  3. Aruanded

    - avansi- ja palgaleht
    - töötaja palgaleht ja -õiend
    - palgaraamat
    - ettevõtte palk kuude lõikes
    - töötaja palk kuude ning tasu- ja kinnipidamislii-
     kide lõikes
    - tulumaks kuude ja linnade lõikes
    - töötaja tulu- ja sotsiaalmaksu õiend
    - sotsiaalmaksuga maksustatud tulu õiend
    - toetuste saajate nimekiri
    - puudumiste ja töögraafikute koond ning nimekiri
    - tööaja statistika

  4. Automaatarvestused

    - automaatne avansi-, tariifse palga-, alimentide-,
     tulu- ja sotsiaalmaksu-, haigus- ja puhkusetasu-
     de-, toetuste- ning töötasu väljamaksmise arvestus
     koos konteeringutega pearaamatusse

  5. Andmeekspordid **

    - Vormi TSD õiendi CSV
    - Vormi TSD õiendi XML
    - Vormi TSD õiend
    - Vormi TSD väljamaksete õiend

  6. Muud

    - palgaarvestus standardse- või personaalse töögraa-
     fiku alusel
    - tootmis- ja mittetootmistööliste palk
    - vabalt määratavad aja- ja tükitöö tasuliigid ning
     kinnipidamisliigid
    - maksuvaba miinimumiga, -miinimumita ja mittemak-
     sustatavad tasud
    - tulumaksu eelsed ja -järgsed kinnipidamised
    - häälestatav tulumaksu määr, maksuvaba miinimum ja
     alampalk
    - palgakulude allüksustele ja/või toodetele jaotami-
     se võimalus
    - püsivate tariifide määramise võimalus töötajatele
    - automaatne kuu-, nädala-, päeva- ja tunnitasu ning
     puudumiste arvestus
    - automaatne kalendri-, töö- ja puhkepäevade ning
     riiklike pühade arvestus
    - automaatne keskmise päeva- ja tunnipalga arvestus
    - tasu- ja kinnipidamisliikide alusel seadistatavad
     automaatkonteeringud
    - juurdetellitav konteeringute juhtimise moodul

 * eeldab lisamooduli Tükitöö arvestus olemasolu
** eeldab lisamooduli Teisendamine olemasolu