RAMIX
Trüki
           Tootmine

  Toodete normatiivse ja tegeliku omahinna arvestus otses-
te ja kaudsete kuludena erinevatel kontodel ladude, kululii-
kide, allüksuste ja/või gruppide lõikes. Eeldab allsüsteemi
VARAD olemasolu.

  1. Dokumendid

    - valmistamise leht
    - arvelevõtmise leht
    - laoleht
    - mahakandmise akt
    - inventuuri leht
    - lao sissetuleku order
    - lao väljamineku order
    - tükitöö arvestusleht *

  2. Registrid

    - tootekontod
    - tooted, pooltooted ja materjalid
    - grupid ja teemad (peagrupid)
    - kululiigid
    - kulunormid (retseptuur)
    - tükitöö püsihinded *
    - allüksused ja laod

  3. Aruanded

    - toodete omahind materjalide, pooltoodete ja kulu-
     liikide lõikes
    - toodete normatiivne ja tegelik omahind
    - tellitud toodete omahind
    - toodete liikumine ja rentaablus
    - tooteraamat
    - toodete laoseisud
    - kontokäibed ja -koondkäibed toodete lõikes
    - toodete hinnakiri
    - toodete inventuuri vahed

  4. Automaatarvestused

    - automaatne toodete valmistamine, arvelevõtmine,
     komplekteerimine ja kuludesse kandmine koos kon-
     teeringutega pearaamatusse
    - automaatne tootmine tellimuste põhjal koos kontee-
     ringutega pearaamatusse
    - automaatne toodete realiseerimiskulude arvestus
     koos konteeringutega pearaamatusse
    - automaatne pooltoodete valmistamine ja arvelevõt-
     mine koos konteeringutega pearaamatusse
    - automaatne kaudsete kulude jaotamine toodetele
     koos konteeringutega pearaamatusse
    - automaatne toodete inventuuriseisude kehtestamine
     inventuuri lehe põhjal koos konteeringutega pea-
     raamatusse

  5. Muud

    - materjalide ja pooltoodete tootmiskuludesse kand-
     mine toimub kas kaalutud keskmise ostuhinna või
     viimase ostuhinna meetodil
    - valmistoodete kuludesse kandmine toimub kaalutud
     keskmise omahinna meetodil
    - tootmise arvestus toimub kas kolme-, kahe- või
     üheetapilisena (komplekteerimisena) toodete kulu-
     normide (retseptuuri) põhjal
    - tootmiskulude allüksustele jaotamise võimalus
    - kululiikide alusel seadistatavad automaat-
     konteeringud
    - juurdetellitav konteeringute juhtimise moodul
    - juurdetellitav dokumentide sisutrüki moodul
    * juurdetellitav tükitöö arvestuse moodul